To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ


WIDEO i AUDIO - Jestem Bogiem

SAVANA - 2012-01-19, 19:56
Temat postu: Jestem Bogiem
Mo?e kto? to obejrzy. Mnie si? bardzo podoba?.
http://filmosy.com.pl/jes...less-pl-online/

Cassiel - 2012-01-19, 22:30

Fajny, widzia?em jaki? czas temu! :)
Blaz - 2012-01-21, 08:22

Dzi?ki za tipa, naprawd? niez?y :)
-DJ- - 2012-01-21, 11:25

Chc? t? pigu?? !!!

ale ogólnie chcia?bym ?eby mój mózg tak pracowa?.

Co mam zrobi? ?eby tak by?o. Mie? dost?p do ca?ej mojej pami?ci./

Elli - 2012-01-22, 11:38

To drugie rozwiazanie jest o niebo lepsze :D

A drogi do tego? - Jestesmy na tej drodze.

1. Zdrowy sport - duzo tlenu.
2. Zdrowy cukier = glukoza.
3. Wyciszenie = medytacja.

i maly artykulik do tego :)

Cytat:
Mózg i tlen?
Krzysztof Pietraszek

Cz?owiek jak samochód – potrzebuje paliwa i tlenu, by móc dzia?a?.
Podobnie mózg. Dla tego organu g?ównym paliwem jest glukoza, która musi by? „spalona” w obecno?ci tlenu.

Je?li zmniejszymy ilo?? tlenu, szybko?? spalania paliwa równie? si? zmniejszy. Os?abnie wi?c tempo nie tylko procesów fizycznych, ale i umys?owych zachodz?cych w mózgu.
W efekcie cz?owiek nie my?li tak skutecznie i szybko, jak my?la?by w optymalnych warunkach.
Tak wi?c tlen jest konieczny równie? do sprawnego uczenia si?.

W ksi??ce The New Psychiatry, dr Nathan Masor ocenia, ?e aby cz?owiek móg? efektywnie my?le?, krew w t?tnicach mózgowych musi by? nasycona tlenem w 90 procentach.
Obni?enie stopnia nasycenia o 5% zmniejsza zdolno?? koncentracji i mo?liwo?ci precyzyjnego koordynowania pracy mi??ni. Nara?amy si? tak?e na ró?ne efekty b?d?ce reakcj? obronn? organizmu, pocz?wszy od tych najmniej dotkliwych np. trudnego do opanowania ziewania.
Poziom nasycenia w granicach 75% oznacza z?e funkcjonowanie uk?adu nerwowego, chwiejno?? emocjonaln?, b??dne os?dy i decyzje.
By tlen zosta? dostarczony w potrzebnej ilo?ci do mózgu oraz w?a?ciwie spo?ytkowany, musz? by? spe?nione warunki zewn?trzne i wewn?trzne w odniesieniu do organizmu.

Co jest istotne, je?li chodzi o warunki zewn?trzne?

Ilo?? tlenu w pomieszczeniu w którym przebywamy

W ?wie?ym powietrzu jest ok. 78% azotu, 21% tlenu, 0,04% dwutlenku w?gla. W powietrzu wydychanym ok. 78% azotu, 15 – 16% tlenu i ok. 4% dwutlenku w?gla. W ka?dej minucie zu?ywamy tlen.
Je?li wi?c nie wietrzymy pomieszczenia, to ilo?? tlenu do naszej dyspozycji szybko spada. Podobnie jak ilo?? tlenu dostarczana do mózgu i podobnie, jak nasza sprawno?? umys?owa.

Nasza aktywno?? fizyczna

Ilo?? tlenu pobierana przez organizm zwi?ksza si? w czasie aktywno?ci fizycznej. Mo?liwe jest wówczas wytworzenie wi?kszej ilo?ci energii. Krótka, intensywna gimnastyka powoduje, ?e wyra?nie odczuwamy przyp?yw si?.
St?d tak wa?ne jest, by przy pracy siedz?cej, co pó? godziny wstawa? i chocia? troch? porusza? si?. Potrafi to podnie?? nasz? sprawno?? umys?ow? nawet o 10%.

Zanieczyszczenie powietrza

Jak wa?ne jest czyste powietrze wida? na przyk?adzie okresu ci??y. Palenie papierosów przez matk? w ci??y, to ni?sza waga urodzeniowa i nieomal gwarantowane u dziecka, pó?niejsze k?opoty w nauce. Dzieci pal?cych osi?gaj? ni?sze o 9 pkt wyniki w standardowych testach inteligencji, ni? dzieci niepal?cych.

Czy warto intensywnie pooddycha?, by dostarczy? wi?cej tlenu?
Zdecydowanie tak. Doros?y cz?owiek oddycha przeci?tnie ok. 16 razy na minut? (50m3/h). Zbadano, ?e je?li zwi?kszymy ilo?? tlenu dostarczanego do organizmu (seria intensywnych oddechów, oddychanie tlenem), to poprawimy pami??.
Osoby uczestnicz?ce w takich eksperymentach zdo?a?y wi?cej przypomnie? sobie z zapami?tanych tre?ci, zarówno w kilkana?cie minut, jak i w dob? po zako?czeniu zapami?tywania.

Zbyt g??bokie, szybkie i d?ugotrwa?e oddychanie (wymuszone, aby zwi?kszy? poziom tlenu we krwi) ma odwrotny skutek do zamierzonego. Prowadzi do hiperwentylacji i w skrajnym wypadku mo?e spowodowa? omdlenie. To reakcja obronna organizmu - obni?ony poziom dwutlenku w?gla we krwi zmniejsza jej pH, a to zaw??a naczynia krwiono?ne.
Z kolei, jakie s? najwa?niejsze warunki wewn?trzne?

Os?abienie czynno?ci tarczycy

Hormony tarczycy m.in. przyspieszaj? przemian? materii. W przypadku niedoczynno?ci tarczyca nie mo?e wywo?a? zap?onu niezb?dnego do wytworzenia energii w komórkach. Praca serca staje si? wolniejsza, krew kr??y wolniej. St?d niedobór tlenu w mózgu.

Osoby z takimi dolegliwo?ciami maj? ma?o energii, ch?odne d?onie i stopy, do?wiadczaj? depresji i trudno?ci z my?leniem i zapami?tywaniem.

Eksperci twierdz?, ?e te dolegliwo?ci dotycz? w ró?nym stopniu nawet do 40% populacji. Nie zawsze wykrywaj? je standardowe testy laboratoryjne. Zwykle konieczne s? badania lekarskie ukierunkowane pod k?tem diagnostyki tarczycy.

Wst?pnym, prostym testem jest pomiar temperatury przez kilka dni przed wstaniem z ?ó?ka Normalna to 36,6 – 36,8 stopnia. Obni?ona mo?e ?wiadczy? o niedoczynno?ci.
Diagnoza i leczenie jest w gestii lekarza!

Wszelkiego rodzaju anemie, czyli niski poziom ?elaza we krwi

?elazo u?atwia hemoglobinie zawartej we krwi, transportowanie tlenu do komórek

Osoby z anemi? uskar?aj? si? nie tylko na os?abienie zdolno?ci my?lenia i zapami?tywania. Cierpi? na chroniczne zm?czenie, utrat? tchu przy wysi?ku, nadmiern? blado?? skóry. S? podatne na przezi?bienia, infekcje, umiarkowane depresje.

Wiadomo, ?e przy anemii lekarze przepisuj? ?elazo, cz?sto z witamin? C u?atwiaj?c? jego przyswajanie. Niedobory ?elaza s? wówczas wyrównywane.
Warto pami?ta?, ?e przy anemii spowodowanej niedoczynno?ci? tarczycy dostarczanie ?elaza ma efekt ograniczony, mog? zmniejszy? si? objawy przy zachowaniu przyczyn dolegliwo?ci.

Samodzielnie serwujemy sobie ?elazo z produktów ?ywno?ciowych. Najwi?cej zawieraj? ryby i drób – posta? zwana hemem, przyswajalna w 40%. Dalej jajka, suszona fasola, orzechy, pe?ne ziarno - to ?elazo w formie jonowej, przyswajalne w ok. 10%.
Du?e ilo?ci ?elaza w szpinaku to mit.

Nadmiar ?elaza nie jest korzystny. Kr??y w organizmie i mo?e doprowadzi? do uszkodzenia w?troby.

Mia?d?yca t?tnic

Wed?ug ekspertów ka?de zw??enie, nawet 2 milimetrowe, g?ównych t?tnic mózgowych, mo?e ograniczy? dostaw? tlenu, w stopniu zmniejszaj?cym zdolno?ci umys?owe. Oczywi?cie diagnoz? i leczeniem mia?d?ycy zajmuj? si? lekarze.
Jednak samemu mo?na stosowa? proste metody zwi?kszaj?ce dostaw? tlenu: szybkie spacery, ?wiczenia areobiczne, techniki kontrolowania stresu.

Niektóre niedobory ?ywno?ciowe

Niedobór NNKT (niezb?dnych nienasyconych kwasów t?uszczowych) mo?e powodowa? utwardzenie b?on krwinek czerwonych.
Nie przechodz? one wówczas ?atwo przez naczynia w?osowate, co mo?e zmniejszy? natlenienie tkanek.
Brak witaminy B12 to niebezpiecze?stwo tzw. anemii z?o?liwej i zwi?zanej z tym utraty pami?ci i trudno?ci z my?leniem.
Wi?cej szczegó?ów w artyku?ach: Witaminka dla mózgu i Minera?ki dla mózgu.


Jako?? my?lenia i zapami?tywania nie zale?y wy??cznie od skuteczno?ci kr??enia krwi. Do innych czynników os?abiaj?cych te mo?liwo?ci nale?? obni?ona temperatura cia?a, zdolno?? szpiku kostnego do wytwarzania czerwonych krwinek czy wielko?? i kszta?t komórek krwi.

Mózg stanowi oko?o 2% wagi cia?a, a zu?ywa nawet do 25% tlenu pobieranego przez to cia?o. T?tnice szyjne dostarczaj? krew bezpo?rednio z aorty do mózgu. Konstrukcja ca?ego uk?adu jest ukierunkowana na zaspokajanie w pierwszej kolejno?ci potrzeb mózgu.
Wiemy, ?e pozbawienie mózgu dop?ywu tlenu na cztery minuty powoduje jego nieodwracalne uszkodzenia.
Wszystko to równie? pokazuje, jak bardzo tlen jest niezb?dny.

Mózg potrzebuje tlenu. Nawet bardziej ni? jakikolwiek inny organ. Niedobór tlenu powoduje wyra?ne dolegliwo?ci zdrowotne i os?abienie sprawno?ci umys?owej.
Jednak, je?li znajdziemy objawy os?abienia sprawno?ci umys?owej, nie znaczy to, ?e chorujemy. Taka sytuacja jest wyj?tkowa.
Najcz??ciej wystarczy po prostu otworzy? okno i porusza? si? – poczujemy si? du?o lepiej.
zrodlo: http://superumysl.pl/arty...C3%B3zg_i_tlen_Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group