To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ


Nurtuj?ce pytania - Op?tania

Blaz - 2011-05-03, 21:32

Ten facet sprawia na mnie wra?enie go?cia ze sporymi problemami emocjonalnymi, i chyba jeszcze ich porz?dnie nie przepracowa?. Ogl?da?em 1,5 odcinka.
lukas1123 - 2011-05-03, 22:10

oglondaj dalej bo pod koniec drugiego odcinka zaczyna opowiadac to co wyzej opisalem
Cassiel - 2011-05-04, 09:17

Typowo katolickie wodolejstwo. A ten facet po prostu nie by? gotowy na obe i zamiast i?? do przodu zacz?? si? cofa?.
Jako osoba uzale?niona od dragów i w ogóle nie rozwijaj?ca si? duchowo dosta? wielk? szans?, któr? zmarnowa?.
Teraz mówi o "op?taniu w obe", gdy de facto by? "op?tany" zanim do?wiadczy? obe. Aktualnie te? nie jest gotowy na to,
by zrozumie?, co go spotka?o. Sta? si? marionetk? w r?kach fanatyków z fanatycznymi teoriami.

Elli - 2011-05-04, 09:45

Cassiel normalnie dam Ci nagrode Nobla :D
Cassiel - 2011-05-04, 11:47

Elli, nic mi po Noblu, wi?ksz? przyjemno?? sprawi mi u?miech na Twojej twarzy, gdy spotkamy si? na zlocie! :)

W?a?nie obejrza?em film animowany "Waking Life". Jest rewelacyjny, polecam ka?demu maniakowi,
bo w ca?o?ci dotyczy LD. Jest mocno "steoretyzowany", ale s?u?y to temu, by pokaza?, jak bardzo
teorie s? iluzoryczne i gmatwaj? si? w swoim w?asnym sosie. Wrzuci?em ju? na chomika, jakby kto? chcia?,
a tutaj link z filmweba: http://www.filmweb.pl/fil...dome-2001-34004

Anonymous - 2011-05-04, 17:37

Te? uwa?am, ?e Cassiel ma racje. Nie chc? nikogo na si?? zanudza? psychologicznymi wywodami, wi?c ostrzegam, ?e dalej b?d? w?a?nie takie :mrgreen: .

Po pierwsze, brak bliskich wi?zi z rodzin?, które s? podstaw? prawid?owego rozwoju nastolatka. Wszed? w wiek dojrzewania, mia? kryzys to?samo?ci, poszukiwa? swojego miejsca w ?yciu, mo?e to si? odbywa? na zasadzie znalezienia w?asnej, przez siebie wybranej drogi, albo na?ladownicta, jak sam powiedzia? w szkole ani w ko?ciele nie odnalaz? autorytetów które móg?by na?ladowa?, wi?c szuka? na w?asn? r?k?. W wyniku konfliktu z rodzin?, a co za tym idzie poszukiwaniu wsparcia i wi?zi w innych ?rodowiskach zwróci? si? w kierunku rówie?ników, pocz?tkowo wystarczy?a mu identyfikacja z grup? jak? jest subkultura "metalowców" nie wiem jak to si? poprawnie nazywa, przepraszam je?li kogo? urazi?am, wi?c s?ucha? odpowiedniej muzyki i ubiera? si? zgodnie z obowi?zuj?cym kanonem. Zachowanie zupe?nie normalne w?ród nastolatków. Jednak, z czasem potrzebowa? czego? wi?cej, mog?o to by? spowodowane ró?nymi wydarzeniami np ci?g?e rozczarowania ob?ud? nauczycielek w szkole. Wszed? w faz? buntu m?odzie?czego, przy czym mo?e on przybiera? form? przyjmowania negatywnych postaw spo?ecznych( tutaj satanistów) dla przekory, ?eby nie musie? si? identyfikowa? ze spo?ecze?stwem na którym si? zawiód?(k?amstwa w szkole na temat Katynia). W tym momencie powinien otrzyma? pomoc psychologiczn?, dzi?ki której nauczy? by si? jak znale?? swoje miejsce w spo?ecze?stwie, a jednocze?nie nie identyfikowa? si? z tym mu w nim nie odpowiada. Jednak jej nie otrzyma?, by? zagubiony, przepe?niony negatywnymi emocjami, wyalienowany ze spo?ecze?stwa( odmienny ubiór, zachowanie, w latach 80 ludzie byli mniej tolerancyjni, zw?aszcza na wsi). Wci?? jest w okresie dorastania, wiec dochodzi do tego nie roz?adowane napi?cie seksualne, burze hormonalne, wahania nastrojów. My?li samobójcze nie powinny nikogo dziwi? w takiej sytuacji. Ch?opak szuka wi?c wyj?cia z sytuacji, ca?kiem logicznie postanawia zmieni? wszystko co mo?e, na rodzin? nie ma wp?ywu wi?c zmienia styl ubierania si?, ?rodowisko rowie?nicze,upodobania. Narkotyki tylko pog??biaja tragiczn? sytuacj? psycho-fizyczn?, do tego uszkadzaj? mózg, a wi?c jako?? my?lenia, rozumowania pogarsza si?. Jego znajomi medytowali, zauwa?yli, ?e poszukuje rozwoju duchowego poprzez nakotyki, wi?c zaproponowali mu lepsze ich zdaniem rozwi?zanie- medytacje. Jednak ?pa dalej. Wszystko co nast?pi?o dalej mo?na naukowo wyt?umaczy? uszkodzeniami mózgu spowodowanymi narkotykami, oraz depresj?- zauwa?a woku siebie jedynie negatywne wydarzenia.omamy itp. Swoim zachowaniem, tekstami o "byciu nawiedzonym" i utracie zmys?ów podsyca wyobra?ni? kolegów, którzy daj? si? wci?gn?? w t? psychologiczn? gr? i zaczynaj? mie? urojenia razem z nim.

Mo?na te? powiedzie?, ?e kiedy wyrazi? ch?? przyj?cia pomocy od MTJa dosta? j?, ale przez swoje pesymistyczne spostrzeganie ?wiata, skrzywienia psychiczne wyniesione z dzieci?stwa nie potrafi? jej odpowiednio zinterpretowa?, dok?ada? si? do tego ogromny strach który zniekszta?ca? ka?dy przekaz. Pó?niej nastawi? si? mocno na to ze chce zako?czy? otrzymywanie danych wizji, gdyby dotkn?? w tym celu szklanki na stole i wierzy? w jej moc, podzia?a?o by tak samo jak z tarotem. Zwró?cie uwag?, ?e opisuje tutaj prze?ycia typowe dla otwarcia 3 oka, mo?e na tym mia?a polega? pomoc jak? dosta?? Przypomia? sobie wydarzenia z poprzednich wciele?-pewnie u?ywa? tarota, potrafi? wychodzi?, chocia? nie wiedzia? co si? dzieje, czu? czyj?? obecno??- ej ja te? j? czuje,ale wiem ze to tylko manifestacja mojego strachu! Nie potrafi? wróci? wi?c dosta? pomoc- zosta? w?o?ony do cia?a! ?y? nie umiera?! :-P Probówano go uczy? kilka razy jak si? porusza? w poza stwarzaj?c mu tak? mo?liwo??, pó?niej uczyli go. Jej co za szcz?sciarz z tego faceta...gdyby mój MTJ by? taki pomocny! :prosi . Ogólnie to facet mia? wielkie problemy z interpretacj? tego co zosta?o mu przekazane, z samym sob?, z tym kto mu pomaga, pod jak? jest postaci?, co jest jedynie kreacj? jego strachu, a co dzieje si? "na prawd?". Tak uwa?am.

Ps. Wybaczcie, ?e tyle razy edytuje,ale mam problem z komputerem i musz? pisa? partiami.

Blaz - 2011-05-04, 21:12

Nieeee. Nobel idzie do Albisi >>love
Anonymous - 2011-05-07, 00:42

:oops: kiss
tamisa34 - 2011-05-08, 13:52

A ja Nobla da?abym wam wszystkim, :lol: hahaha Ale na powa?nie Albisia jak i Cassiel ?wietnie to uj?li, co na my?li mia?am.

Ale bez jaj, ja nie wierz? w op?tania absolutnie. Teoretycznie, gdybym jakiemukolwiek np. katolickiemu duchownemu opowiedzia?a troch? o sobie, na bank uzna?by mnie za op?tan?.

Mog?abym jeszcze dopisa? do teorii Albisi i Cassiela w?asne spostrze?enia, ale mo?e innym razem, wszak?e dopiero co powróci?am na forum po d?u?szej nieobecno?ci spowodowanej zmian? komputera i problemami z instalacj? internetu. Tak te? ?migam jak burza przez forum i nadrabiam zaleg?o?ci. Tak te? na pewno jeszcze do tego tematu powróc? nieco innym razem. ;-)

Anonymous - 2011-05-08, 21:08

Nawi?zuj?c do filmu ten go?? nie mówi? nic o mi?o?ci bezwzgl?dnej któr? daje zazwyczaj MTJ to jest ciekawe?
Anonymous - 2011-05-09, 09:46

Chyba co? mówi? o bezpiecze?stwie i ?e ten duch go "mami?" wi?c pewnie chodzi?o mu o mi?o??. Tak na prawd? to nie wyobra?am sobie nauk? bycia w poza,bez gigantycznych pok?adów mi?o?ci, osoby w takim stanie jak on kiedy? by?. Pami?tajmy, ?e by? mocno uzale?niony od narkotyków, a z tego co wynika z filmiku od tamtego czasu przesta? je bra?.
Anonymous - 2011-05-09, 21:53

Co? to wszystko robi si? bardzo tajemnicze i zawi?e co? jest nie tak czuje to. Pewne jest ?e astral istnieje bo sam tego do?wiadczy?em, ale jest wiele nie wiadomych.
Czytaj?c ostatni? ksi??k? Moena nie mia?em zbytnio przekonania co do intencji tych nie materialnych.
Nie odpowiadaj? jednoznacznie na pytania, uwa?am ?e jest zbyt wiele tajemnic a pokazuj? nam tylko to co chc? ?eby?my widzieli i wiedzieli.
?ni? mi si? kiedy? brat zgin?? tragicznie w wieku 18lat, u?ciska?em go mocno cieszy?em si? bardzo ?e mog?em si? z nim zobaczy?, wiedzia?em ?e to jest sen a on nie ?yje. Nie zauwa?y?em u niego rado?ci by? powa?ny a to do niego nie pasowa?o. Spotkanie by?o krótkie zapyta?em si? co tam u Ciebie jak tam jest czy jest Ci dobrze odpowiedzia? ?e niemo?e mi nic powiedzie? i odszed? w milczeniu na twarzy nie widzia?em mi?o?ci i szcz??cia. Do dzisiaj pami?tam t? chwil?.

Abi - 2011-05-10, 11:48

Zna?am kiedy? osob?, która do?wiadcza?a oobe, LD ale traktowa?a to ca?kowicie logiczne. TZn jako wytwór mózgu itp, ale mimo to fascynowala sie tym i czerpala z tego jakas zabawe. Próbowala dociec jak to sie dzieje itp i to typowo logiczne podejscie pozwolilo na ca?kowite wyeliminowanie strachu przed tym zjawiskiem.
Juz nie mowie o jakis opetaniach, bo poprostu nie bylo takiej opcji!Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group